ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

ELECTRONET – «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 25 ΧΡΟΝΩΝ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Πιερίας, αρ. 1Α), με Α.Φ.Μ. 096187586 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία,«MullenLowe Επικοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Καποδιστρίου, αρ. 54 και Ελευθερίας), με Α.Φ.Μ. 094413410 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών ,(καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο [«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 25 ΧΡΟΝΩΝ» (εφεξής «η Προωθητική ενέργεια»). Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της Προωθητικής ενέργειας ανατίθεται στην εταιρία με την επωνυμία «WHITE RHINO BRAND EXPERIENCE» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Παπαρρηγοπούλου, αρ.9 (καλούμενη εφεξής «ο Συνεργάτης»). Για λόγους συντομίας όλοι οι ανωτέρω θα καλούνται από κοινού εφεξής και ως οι «Εταιρείες».

Με τη συμμετοχή στη Προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»):

1. Διάρκεια

Η Προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 11/10/2021 έως την Δευτέρα 15/11/2021.Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της Προωθητικής Ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις Εταιρείες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 15/11/2021, καμιά συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site της ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Μετά την Λήξη της Προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις δώρων (οι «Κληρώσεις»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). Εξαιρείται το προσωπικό και οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, το προσωπικό και οι συνεργάτες της Διαφημιστικής, το προσωπικό και οι συνεργάτες του Συνεργάτη, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού (Διοργανώτριας, Διαφημιστικής και Συνεργάτη), οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τη Προωθητική ενέργεια (Διοργανώτριας, Διαφημιστικής και του Συνεργάτη). Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο ανεξάρτητα του τρόπου συμμέτοχης, όπως αυτός περιγράφεται κατωτέρω. Περισσότερες συμμετοχές δε θα λαμβάνονται υπόψη και στην κλήρωση θα συμμετάσχει μόνο η πρώτη χρονολογικά συμμετοχή ανεξάρτητα του τρόπου συμμέτοχης ως κατωτέρω.

3. Τρόπος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στη Προωθητική ενέργεια είναι ελεύθερη, αποτελεί προσωπική επιλογή των συμμετεχόντων και δεν είναι υποχρεωτική καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια είναι δωρεάν χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

1ος Τρόπος συμμετοχής (online):

Ο διαγωνιζόμενος επισκέπτεται το website της Διοργανώτριας «www.electronetpromo.gr» είτε μέσω δικής του συσκευής στο χώρο του είτε μέσω των tablets που θα βρίσκονται στους χώρους των καταστημάτων της Διοργανώτριας και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

i. Συμπληρώνει στη σελίδα της Προωθητικής ενέργειας τη Φόρμα Συμμετοχής με τα στοιχεία που του ζητούνται στα απαραίτητα πεδία [όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετική), τόπος και διεύθυνση κατοικίας]. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική και οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

ii. Πριν την ολοκλήρωση της υποβολής της συμμετοχής είναι απαραίτητη από τον συμμετέχοντα η παροχή συναίνεσης στους παρόντες όρους, επιλέγοντας το πεδίο συναίνεσης στους όρους συμμετοχής.

iii. Με την επιλογή του πεδίου αποδοχής περαιτέρω επικοινωνίας, ο συμμετέχων αποδέχεται να επικοινωνεί μαζί του η Διοργανώτρια ή και τα μέλη του δικτύου της διοργανώτριας που συμμετέχουν στην Προωθητική ενέργεια*, με σκοπό να ενημερώνεται για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί οποτεδήποτε να αναιρέσει την επιλογή αυτή περαιτέρω επικοινωνίας ενημερώνοντας σχετικά τον Διοργανωτή με μήνυμα στο info@electronet.gr.

iv. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων και για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του θα χρειαστεί να επιλέξει αυτός το πεδίο υποβολή.

v. Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις θα λαμβάνεται υπόψιν.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια μέσω ιδίων μέσων στον χώρο των διαγωνιζομένων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2ος Τρόπος Συμμετοχής (offline):

Ο διαγωνιζόμενος επισκέπτεται ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Διοργανώτριας που συμμετέχουν στην Προωθητική ενέργεια* και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :

i. Συμπληρώνει το έντυπο συμμετοχής, που θα είναι διαθέσιμο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των καταστημάτων με όλα τα στοιχεία [όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετική), τόπος και διεύθυνση κατοικίας], που του ζητούνται στα απαραίτητα πεδία Η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων είναι υποχρεωτική και οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

ii. Πριν την υποβολή της συμμετοχής είναι απαραίτητη η παροχή από τον συμμετέχοντα στην Προωθητική ενέργεια συναίνεσης στους παρόντες όρους επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συναίνεσης στους όρους συμμετοχής.

iii. Με την επιλογή του πεδίου αποδοχής περαιτέρω επικοινωνίας, ο συμμετέχων αποδέχεται να επικοινωνεί μαζί του η Διοργανώτρια ή και τα μέλη του δικτύου της Διοργανώτριας που συμμετέχουν στην Προωθητική ενέργεια*, με σκοπό να ενημερώνεται για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί οποτεδήποτε να αναιρέσει την επιλογή αυτή περαιτέρω επικοινωνίας από την Διοργανώτρια ενημερώνοντας σχετικά την Διοργανώτρια με μήνυμα στο info@electronet.gr.

iv. Κατόπιν συμπλήρωσης της έντυπης φόρμας και για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του θα χρειαστεί να ρίξει το συμπληρωμένο έντυπο στην κάλπη της Προωθητικής ενέργειας η οποία θα βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του καταστήματος.

v. Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις θα λαμβάνεται υπόψιν.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή της Προωθητικής ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) ή/και των λοιπών στοιχείων που θα αποστείλουν-αναρτήσουν σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ.) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ.), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στα καταστήματα της, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κλπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Youtube, Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι Συμμετέχοντες μεταβιβάζουν ατελώς στις Εταιρείες απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας και της συμμετοχής τους σε αυτήν, δηλώνουν δε ότι ο κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό από τις Εταιρείες δεν συνιστά προσβολή αυτού. Οι νικητές συναινούν να χορηγήσουν στις Εταιρείες μετά την κλήρωση τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την ολοκλήρωση της Προωθητικής ενέργειας και την παράδοση των δώρων, για τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης των οποίων θα ενημερωθούν προσωπικά, καθώς και για τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Διοργανώτριας, εφόσον το επιθυμούν.

4. Διενέργεια Κλήρωσης

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 13/12/2021 και ώρα 14:00 μμ ενώπιον του συμβολαιογράφου Παναγιώτη Ν. Κορομάντζου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος, στα γραφεία του Συνεργάτη (Παπαρρηγοπούλου 9 Χαλάνδρι, 15232). Ο Συνεργάτης θα συλλέξει όλες τις συμμετοχές (online και offline). Οι offline συμμετοχές θα μεταφερθούν σε ένα ενιαίο αρχείο μαζί με τις online συμμετοχές και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση) ο Συνεργάτης θα πραγματοποιήσει την κλήρωση. Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της κλήρωσης είναι ο Συνεργάτης. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία / ώρα διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site της ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Η ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει Εκατών είκοσι πέντε (125) νικητές και Εκατών Είκοσι Πέντε (125) επιλαχόντες- αναπληρωματικούς σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με του νικητές ή δεν αποδεχθούν το δώρο τους.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Προωθητικής ενέργειας www.electronetpromo.gr και θα αναρτηθεί και στα καταστήματα του Δικτύου της Διοργανώτριας που συμμετέχουν στην Προωθητική ενέργεια. Οι νικητές θα κληθούν μετά την άνω δημοσίευση από τον Συνεργάτη (στα τηλέφωνα ή και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έδωσαν κατά τα άνω) για να δηλώσουν εγγράφως , εντός τριών (3) εργάσιμων ημέρων, εάν αποδέχονται το δώρο. . Σε περίπτωση που οι νικητές, τα ονόματα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν αποδεχτούν εγγράφως το προσφερόμενο σε αυτούς δώρο εντός της άνω προθεσμίας, αυτοδικαίως χάνουν οριστικά το δικαίωμα στο δώρο, και θα καλείται στην θέση τους με τον αυτό τρόπο να αποδεχθεί το εν λόγω δώρο ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία και σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών και ούτω καθ’ έξης.. Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται από τον Συνεργάτη πως έχουν υπεισέλθει στο δικαίωμα στο συγκεκριμένο δώρο λόγω απώλειας του σχετικού δικαιώματος από κάποιον αρχικό νικητή ή άλλο επιλαχόντα Τα στοιχεία των νικητών και επιλαχόντων που αποδέχθηκαν τα δώρα θα διαβιβαστούν στην Διοργανώτρια για να ενημερωθούν εκ νέου σχετικά με την παραλαβή τους, είτε από κάποιο από τα καταστήματα του Δικτύου της Διοργανώτριας είτε με αποστολή μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και τους επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας, εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και ο Συνεργάτης απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές /επιλαχόντες για απονομή δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το νικητή ή τον επιλαχόντα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή ή επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη για τη μη λήψη του δώρου από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή/ επιλαχόντων θα αποδεικνύεται πλήρως είτε με την κατάσταση εξερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων του Συνεργάτη, είτε με αποδεικτικό αποστολής email στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο συμμετέχον . Σε περίπτωση μη έγκυρης καταχώρησης email (ή τεχνικής βλάβης του συστήματος αποστολής email) ο Διοργανωτής και ο Συνεργάτης δεν φέρουν ευθύνη για την ενημέρωση των τυχερών.

Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των νικητών / επιλαχόντων, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω διαπιστωθέντος κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσουν νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους και την ηλικία τους κατά την παραλαβή του Δώρου ή και αρνηθούν να υπογράψουν την απόδειξη παραλαβής τους Δώρου, εάν παραλάβουν αυτό από κατάστημα του δικτύου της Διοργανώτριας.

5. Δώρα

Τα προσφερόμενα δώρα που θα διατεθούν, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το δώρο τους, κατά σειρά κλήρωσης των νικητών είναι συνολικά 125 (εκατόν είκοσι πέντε) και είναι τα εξής και θα απονεμηθούν κατά την κάτωθι σειρά, εφεξής τα «Δώρα»:

1x ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ SS023A-X10 ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ AKAI

1x ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ BT TX ABTS-50 AKAI

1x TV 58” H58A7100F HISENSE

3x TV 55″ LED UE55AU7172UXXH SAMSUNG

1x TV 55″ OLED XR55A80JAEP SONY

1x WIRELESS SPEAKER SRSXP700B SONY

1x TV 55” LED FLA55130UH F&U

3x TV 48″ OLED OLED48A16LA LG

1x Φ/Μ MG23F301TAS SAMSUNG

1x ΨΥΓΕΙΟ RT32K5030S8 SAMSUNG

1x ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ T8DEC68S AEG

1x ΦΟΥΡΝΟΣ BCE542350Μ AEG

1x ΕΣΤΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ IAE64431FB AEG

1x ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ W7 821O OX WHIRLPOOL

1x ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ A3SS

1x ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MWO-20LS SILVER INVENTOR

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DFE 1B19 13 INDESIT

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ TDLR 55020S EU/N WHIRLPOOL

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ CDPH 1L952W CANDY

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ L9FBB49B AEG

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ WDQY1014 EVJM HISENSE

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ H3WS 495TE-S HOOVER

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ES WM7F1400 ESKIMO

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ WW80TA026TT SAMSUNG

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ FES 5396 XZM AEG

1x ΚΟΥΖΙΝΑ CIB6645BBM AEG

1x ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ES MWO20AS ESKIMO

1x ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ES MWO20AW ESKIMO

1x ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CMICN 6182XN CANDY

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ CSWS 4852DWE CANDY

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ WIW-10143 MORRIS

1x ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MCM 3501M BOSCH

1x ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO EC685.M DELONGHI

1x ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ CHEF KVC 3110S 1000W KENWOOD

2x ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MG7720/15 PHILIPS

2x ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IPL BRI921/00 ADVANCED PHILIPS

1x ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ TKG SFC1005 1000W KALORIK

2x ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HC5630/15 HC5000 PHILIPS

1x ΣΚΟΥΠΑ FC9555/09 POWERPRO ACTIVE PHILIPS

2x ΣΕΣΟΥΑΡ BHD 274 DRYCARE PRO PHILIPS

1x ΜΙΞΕΡ ΖΥΜΗΣ ΜΕ ΚΑΔΟ FA-5259-4 6L 1500W FIRST

1x ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ HD9650/90 AIRFRYER XXL PHILIPS

1x ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ BGL6HYG1 BOSCH

2x ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ VX82-1-2MG AEG

1x ΜΠΛΕΝΤΕΡ HR3756/00 VACUUM 1400W PHILIPS

3x ΣΚΟΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤ MI ROBOT MOP ESSENTIAL XIAOMI

2x ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ RO6899 ROWENTA

3x ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ RO7230 ROWENTA

1x ΣΚΟΥΠΑ ROBOT HGO320H 011 HOOVER

1x ΣΚΟΥΠΑ STICK BCH86PET1 BOSCH

1x ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IS3157BL BRAUN

1x ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ PSG8130/80 PHILIPS

1x ΣΚΟΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤ SCOUT RX2 HOME VISION PD GRAPHITE GREY MIELE

5x SMART SCALE RMH2011 WHITE REALME

5x SMART SCALE RMH2011 BLUE REALME

2x ΣΚΟΥΠΑ STICK ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ QX8-2-PANI AEG

1x Σκούπα StickTriflex HX1 Select Obsidian black Miele

1x ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ EVA II/ION PRO EP3-WiFi20L 20L/DAY INVENTOR

1x A/C TRN-828ZR (R32) IZURU INV. TOYOTOMI

1x ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DNS 80 DELONGHI

1x ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ MICA KRMC-20E KEROSUN

1x FAN HEATER INVERTER LC-34 KEROSUN

1x A/C ASYG09KPCA INVERTER FUJITSU

1x ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TDE-16GA20 SONZAI TOYOTOMI

1x A/C MA-09NXD0-XI MULTI BLANC INV. MIDEA

2x ΙΟΝΙΣΤΗΣ MC55WVM DAIKIN

1x A/C ATXC35C INVERTER DAIKIN

1x A/C UTN-09AP UMI INV. TOYOTOMI

1x ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDP-24400ΙW WIFI 24L MORRIS

1x ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ WIFI MAP-36310 MORRIS

1x SMARTPHONE G991 GALAXY S21 5G 8GB/128GB PHANTOM PINK SAMSUNG

1x SMARTPHONE GALAXY A32 DS (SM-A325) 4GB/128GB BLACK SAMSUNG

1x BLUETOOTH GALAXY BUDS 2 BLACK SAMSUNG

1x BLUETOOTH GALAXY BUDS 2 WHITE SAMSUNG

1x SMARTPHONE GALAXY A52s 5G DS (SM-A528) 6GB/128GB BLACK SAMSUNG

1x ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ PIXMA MG2550s CANON

2x MONITOR 24” S2421HN DELL

1x NOTEBOOK SLIMBOOK PLUS V N3350 14.1” FHD QUEST

1x TABLET MOBITAB10S 3G/IPS BLACK BITMORE

1x MONITOR 27” SE2722H DELL

1x ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ L3211 EPSON

1x CAMERA IP EZ TUBE HD 720P ACTIVE DEFENSE EZVIZ

1x A/C SVI32-12WFI SUPREME INVERTER MINI SPLIT INVENTOR

1x ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ KGN36VLEA BOSCH

1x ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ KGN39VIDA BOSCH

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WNA13280GR BOSCH

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SR23HW65ME SIEMENS

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ WAU 28S60BY BOSCH

1x ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ F4DV909H2EA LG

1x ΦΟΥΡΝΟΣ H 2860 B BRILLIANT WHITE D MIELE

1x SMARTPHONE REDMI NOTE 10 PRO 128GB BLACK XIAOMI

3x FITNESS TRACKER MI SMART BAND 6 XIAOMI

3x MI HOME SECURITY CAMERA 360 1080p 2021 XIAOMI

3 ΤΥΧΕΡΟΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ELPEDISON*

* Ειδικοί όροι που αφορούν το δώρο 1 Έτος Δωρεάν Ρεύμα από την ELPEDISON είναι: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για έναν χρόνο. Η προσφορά της Elpedison αφορά μόνο την κάλυψη της χρέωσης προμήθειας για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως 6000kWh/12μηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτερου ορίου ο τυχερός θα χρεωθεί την πλεονάζουσα κατανάλωση με τις τιμές του προϊόντος, το οποίο θα έχει επιλέξει. Ρητά εξαιρούνται και θα καλύπτονται από τον νικητή οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (π.χ. χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, ΥΚΩ κλπ.)– καθώς και οι πάσης φύσεως συνεισπραττόμενες μέσω των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας χρεώσεις (δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ), καθώς και φόροι και τέλη, όπως αυτοί κατά καιρούς θα ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όπως αυτοί τυχόν επιβληθούν στο μέλλον, είτε ως νεοεπιβληθέντες είτε εις αντικατάσταση υφισταμένων. Για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου δώρου οι νικητές θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Elpedison. Ως προς την υπογραφή και λειτουργία της σύναψης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Elpedison και του νικητή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ως ισχύει.

Τα Δώρα είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά ή η επιλογή άλλου Δώρου από αυτό που κληρώθηκε σε κάθε νικητή κατά σειρά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Δώρων κατά τον χρόνο παράδοσής τους στους νικητές, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικά δώρα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Εταιρειών, η Διοργανώτρια δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, ουδεμία καλύπτει άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο οποιουδήποτε των τυχερών νικητών του Διαγωνισμού, κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Η Διοργανώτρια επίσης ουδεμία φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή, παρά μόνο για την παράδοση του Δώρου στα πρόσωπα που θα της υποδείξει ο Συνεργάτης. Για τυχόν ελαττώματα των Δώρων οι νικητές οφείλουν να επικοινωνούν απευθείας με τις κατασκευάστριες αυτών εταιρίες. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται.

Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οιοδήποτε άλλο δημόσιο εγγράφο με φωτογραφία, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους και η ηλικία τους και να υπογράψουν σχετική απόδειξη παραλαβής του δώρου. Η παράδοση των Δώρων θα πραγματοποιείται εντός δυο (2) μηνών από την ημέρα επιβεβαίωσης των στοιχείων του νικητή και την αποδοχή από αυτόν του Δώρου. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων.

6. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Προωθητικής ενέργειας, η Διαφημιστική και ο Συνεργάτης ενεργώντας ως βοηθοί εκπληρώσεως της Διοργανώτριας (εκτελούντες την επεξεργασία) και η Διοργανώτρια ως υπόχρεο πρόσωπο (υπεύθυνος επεξεργασίας) σύμφωνα με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συλλέγουν από τους συμμετέχοντες και επεξεργάζονται τα στοιχεία που δηλώνουν οι διαγωνιζόμενοι στις φόρμες συμμετοχης ως ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Προωθητικής ενέργειας, της διενέργειας της κλήρωσης και της ανάδειξης και οριστικοποίηση των νικητών και των Δώρων. Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα:

  • Η επεξεργασία αφορά μόνον τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι ίδιοι οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει προκειμένου να συμμετάσχουν και των πρόσθετων στοιχείων που θα κοινοποιηθούν στις Εταιρείες σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές ή επιλαχόντες από την κλήρωση. Συγκεκριμένα θα τύχουν επεξεργασίας τα εξής προσωπικά δεδομένα : Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας ή και παράδοσης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου με φωτογραφία για την ταυτοποίηση του νικητή.
  • Η επεξεργασία θα γίνει, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων, από την τις εταιρείες ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας, της ανακήρυξης των νικητών, της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και της παράδοσης των Δώρων.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής ενέργειας και την παραλαβή των Δώρων.
  • Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στην Προωθητική ενέργεια πριν την λήξη της Διάρκειάς της, μπορεί να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια «ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», Πιερίας 1Α 14451, Μεταμόρφωση Αττικής τηλ. 211 102 17 00 & 210 2725290, email: info@electronet.gr). Σε αυτή την περίπτωση όμως χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδο-μένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια «ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», (Πιερίας 1Α 14451, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.211 102 17 00 & 210 2725290, email: info@electronet.gr). Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, τηλ. 210 6475600, www.dpa.gr.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Πολιτικής προστασίας απορρήτου της Διοργανώτριας στο www.electronet.gr.

7. Λοιποί Όροι

– Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική ενέργεια, με ανακοίνωση στον άνω διαδικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και ο Συνεργάτης ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή του Συνεργάτη, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

– Οι διαγωνιζόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

– Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των άνω συστημάτων διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα άνω συστήματα, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, (ε) δεν θεωρηθεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, ότι έχει περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

– Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας και απαγορεύεται οποιαδήποτε εν όλω ή εν μέρει δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), τροποποίηση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση αυτών, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

– Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που τυχόν απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους δικαιούχους αυτών.

– Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά που τυχόν προκύψει θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών αφού προηγηθεί απόπειρα φιλικού διακανονισμού. Η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

– Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Παναγιώτη Ν. Κορομάντζο , με έδρα στη Νικηταρά 2-4 & Εμμ. Μπενάκη 17, 10678 Αθήνα τηλ. 210 3800254 και θα είναι αναρτημένοι στα κατα¬στήματα της Διοργανώτριας που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια και στον ιστότοπο της προωθητικής ενέργειας (www.electronetpromo.gr) καθολη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειάς και μέχρι παράδοσης των δώρων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Εκδήλωση οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2130163872, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00πμ έως τις 17:00μμ.

*Συμμετέχοντα της προωθητικής ενέργειας καταστήματα του Δικτύου της Διοργανώτριας:

ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ELECTRONET ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
AΤΤΙΚΗ (17)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 22970-22337 Ν. ΠΕΠΠΑ 8 ΑΙΓΙΝΑ 18010
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 210-5913524 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 201, ΑΙΓΑΛΕΩ 12241
ΔΡΙΤΣΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22960-83700 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201 ΜΕΓΑΡΑ ΤΚ 19100
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΕ 210-2934150, 2934160 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6, ΓΑΛΑΤΣΙ 11147
ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. 210 5451500 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115 ΚΑΙ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 12351, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 210- 9354500,9354502 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 43, Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17122
ΚΟΥΣΟΥΛΑ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ 210-9564932 ΜΕΝΕΛΑΟΥ 97 & ΘΗΣΕΩΣ 100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17676
ΜΑΡΚΑΚΗ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ 210 2469322 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ 13671
ΜΠΕΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 22990-25404 Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑ 19003
ΟΡΦΑΝΟΣ Π. ΑΕ 210-4832586, 4832126 ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3, ΡΕΝΤΗ 18233
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 210-5143998 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 54, ΚΟΛΩΝΟΣ 10442
ΠΑΤΑΚΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 210-8230318 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 33 , ΚΥΨΕΛΗ 11362
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΔΡΑ) 210-7753142, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 19, ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ 15771
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 210 6254201-2 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 128, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 14671
ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε. 210 6129036-7 Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 21, ΠΕΥΚΗ 15121
ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210 6016047 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 15, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15343
ΧΙΩΤΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22980-72597 ΑΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ 18050
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (8)
ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22620-28976 ΜΑΚΑΡΙΟΥ 31, ΘΗΒΑ 32200
ΘΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22330-52079 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, ΜΑΛΕΣΙΝΑ 35001
ΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Ε. Ο.Ε. 22310-22523 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 46 , ΛΑΜΙΑ 35100
ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΠΕ (ΕΔΡΑ) 22290-60400,60600 ΙΣΙΔΟΣ ΠΕΡ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ 34008
ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ) 22210-85414 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, ΧΑΛΚΙΔΑ 34132
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.Κ.Ε. 22260 52971 ΠΛ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 34200
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 22370-22220 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 36, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100
ΣΤΑΣΙΝΟΣ Θ. & ΣΙΑ ΟΕ 26410-25165 ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ 13 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100
ΘΕΣΣΑΛΙΑ (3)
ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 2410-536631 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 10 & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , ΛΑΡΙΣΑ 41447
ΠΕΡΚΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (ΕΔΡΑ) 24310-76729 Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 50 , ΤΡΙΚΑΛΑ 42100
ΠΕΡΚΑ ΑΦΟΙ ΑΕ (ΥΠ/ΜΑ) 24310-24538, 76726,32802 ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 26, ΤΡΙΚΑΛΑ 42100
ΗΠΕΙΡΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑ (6)
ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. 26950-26033 ΓΑΙΤΑΝΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
ΚΟΙΛΙΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΔΡΑ) 26810-22685 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΟΔΟΣ , ΑΡΤΑ 47100
ΚΟΙΛΙΑ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠ/ΜΑ) 26810-75161 ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 115, ΑΡΤΑ 47100
ΚΩΛΕΤΤΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.E. 26650-25239 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 75, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100
ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΑΦΟΙ AE 26610-26289 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 201, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
ΜΟΥΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 26710-22273 ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ 68, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (9)
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27570 22929 1ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ- ΑΣΤΡΟΥΣ , ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22 300
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 26210-31428 4ο χλμ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 27 100
ΚΑΡΚΟΥΛΗ Ι. ΑΦΟΙ Ο.Ε 27550-23000 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 22001
Γ. & Κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε. 27210-28936 ΝΕΔΟΝΤΟΣ & ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΜΑΝΤΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 27510-69505-6 3o ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΡΓΟΣ 21200
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. 2610 278278 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 204 ΠΑΤΡΑ ΤΚ26221
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 27310-72333 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 45 , ΣΠΑΡΤΗ 23100
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ 26910-26898,68318 ΑΝΔ. ΛΟΝΤΟΥ 12, ΑΙΓΙΟ 25100
ΦΛΕΣΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. 27610-22783 4ο XΛΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ, ΜΕΜΙ KYΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, 24500
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (14)
ΚΑΡΕΛΗΣ Δ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 23410-22622 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 2, ΚΙΛΚΙΣ 61100
ΚΥΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ (ΕΔΡΑ) 25210-23195 ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3, ΔΡΑΜΑ 66100
ΚΥΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ (ΥΠ/ΜΑ) 2541-0-83470-3 ΑΒΔΗΡΩΝ 37 & ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΞΑΝΘΗ 67100
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24620-87270 Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ 51100
ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΙΔΗ Ο.Ε. 25510-26755 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 264 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε 2310-761094 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10, Ν. ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 56334
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΕΔΡΑ) 23840-24700 2ο ΧΛΜ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑ 58400
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠ/ΜΑ) 23820-24722 ΕΓΝΑΝΤΙΑΣ 8 , ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 58100
ΠΕΡΒΑΝΑ ΑΦΟΙ ΟΕ 2510-839727 ΔΑΜΙΑΝΟΥ 2, ΚΑΒΑΛΑ 65403
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23910-54002 ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 64, ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 57100
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε. 23510-29429 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60132
ΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2310-618921 ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 56, ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 56728
ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΕΔΡΑ) 23730-24188 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Χ.Θ. ΟΤ25 ΟΙΚ.2 , 63200
ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠ/ΜΑ) 23730-31267 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63073
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (12)
ΑΣΩΝIΤΗΣ Γ. ΝΙΚΗΤΑΣ 22430-29300 ΧΡΙΣΤΟΣ , ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85200
ΓΑΒΡΑΣ Α.- BΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε. Ο.Ε. 22850-24984, 25555 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84300
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Π. – Α.ΜΠΕΣΙΝΗΣ Ο.Ε. 24240-66069,65110 ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 37005
ΔΕΛΑΚΟΥΒΙΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 24270-21789 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ, ΣΚΙΑΘΟΣ 37002
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22450-22761 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΕΛΟΥΖΗ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ 85700
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 22710-44222 ΚΑΛΟΥΤΑ 2, ΧΙΟΣ 82100
ΞΕΝΑΚΗΣ Α.Ε. 22410-26597,30274 Κ. ΥΔΡΑΙΟΥ 2, ΡΟΔΟΣ 85100
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Γ. Α.Ε. (ΕΔΡΑ) 22530-22143 ΚΑΛΛΟΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ 81107
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Γ. Α.Ε. (ΥΠ/ΜΑ) 22510-86009 5ο ΧΛΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ , ΛΕΣΒΟΣ 81100
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. 22730-89410 ΓΟΡΓΥΡΑΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 83200
ΚΟΥΡΕΠΙΝΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22470-22215 ΑΓΚΥΡΑ ΛΕΡΟΥ,ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 85400
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 22860-83148 ΕΜΠΟΡΕΙΟ,ΘΗΡΑ 84700
ΚΡΗΤΗ (9)
ΣΤ. ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 28430-23280, 22100, 25915 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΗΤΕΙΑ 72300
Ν. ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ – Ε. ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε 28210-42060 Π. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΑΜΟΥ & ΔΕΛΦΩΝ ΧΑΝΙΑ
ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28240-22000 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΧΑΝΙΑ 73006
Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Ν. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΕ (ΕΔΡΑ) 28420-26503, 25578 ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 14, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72200
Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – Ν. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΕ (ΥΠ/ΜΑ) 28423-04932 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙ, ΛΑΣΙΘΙ 72200
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28410-23684 ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 27 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72100
ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 28310 – 50560 ΕΜ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 25, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ- ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε(1ο ΥΠ/ΜΑ) 2810-371100, 371110 ΠΑΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71305
ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ- ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε (2ο ΥΠ/ΜΑ) 2810-330321, 223577 Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 182 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71306